AvlTree.borg

AvlTree.borg


`*----------------------------------------------------------------------------
`* Avl Trees
`*----------------------------------------------------------------------------
`* author: Borg: Werner Van Belle nov 01
`*      C: Werner Van Belle aug 95
`*----------------------------------------------------------------------------
{
MakeAvlTree(COMPARE, PRINT)::
 {
 ` --------------
 ` node type
 ` --------------
 RIGHT::POSITIVE::1;
 LEFT::NEGATIVE::-1;
 ROOTNODE:NULLNODE::void;
 ZERO::0;
 NewNode(w)::[NULLNODE,NULLNODE,0,w];
 IsNullNode(x)::is_void(x);
 Flag(x,val)::x[3] = val;
 SetFlag(x,val)::x[3] := val;
 Node(x,w)::x[(w+3)//2];
 SetNode(x,w,v)::x[(w+3)//2]:=v;
 inv_Flag(x,val)::Flag(x,-val);
 inv_SetFlag(x,val)::SetFlag(x,-val);
 inv_Node(x,w)::Node(x,-w);
 inv_SetNode(x,w,v)::SetNode(x,-w,v);
 COMPARE_ADD_DATA(w1,w2)::COMPARE(w1[4],w2[4]);
 COMPARE_SEARCH_DATA(w,key)::COMPARE(w[4],key);
 ` --------------
 ` internals
 ` --------------
 SearchAvlNode(root, watte)::
  ` geeft het resultaat van het zoeken weer, NULLNODE indien niet gevonden */
  if (IsNullNode(root), root,
  if ((CompareResult:COMPARE_SEARCH_DATA(root,watte))=0, root,
  if (CompareResult=1, SearchAvlNode(Node(root,LEFT),watte),
  SearchAvlNode(Node(root,RIGHT),watte))));
 Rotate(root, depthchanged, Node, SetNode, Flag, SetFlag)::
  {
  sec:Node(root,RIGHT);
  if (!Flag(sec,NEGATIVE),
   {
   SetNode(root,RIGHT,Node(sec,LEFT));
   SetNode(sec,LEFT,root);
   if (Flag(sec,POSITIVE),
    {
    SetFlag(root,ZERO);
  SetFlag(sec, ZERO);
  depthchanged[1]:=true
    },
    {
    SetFlag(root,POSITIVE);
  SetFlag(sec,NEGATIVE)
    });
   sec
   },
   {
   third:Node(sec,LEFT);
   SetNode(sec,LEFT,Node(third,RIGHT));
   SetNode(root,RIGHT,Node(third,LEFT));
   SetNode(third,RIGHT,sec);
   SetNode(third,LEFT,root);
   depthchanged[1]:=true;
   if (Flag(third,NEGATIVE),
    {
    SetFlag(sec,POSITIVE);
  SetFlag(root,ZERO)
    },
   if (Flag(third,ZERO),
  {
    SetFlag(sec,ZERO);
  SetFlag(root,ZERO)
    },
    {
    SetFlag(sec,ZERO);
    SetFlag(root,NEGATIVE)
    }));
   SetFlag(third,ZERO);
   third})
  };
 RotateLeft(root, depthchanged)::Rotate(root, depthchanged, Node,SetNode,Flag,SetFlag);
 RotateRight(root,depthchanged)::Rotate(root, depthchanged, inv_Node,inv_SetNode,inv_Flag,inv_SetFlag);
 AddAvlNode_aux(root, who, depthchanged)::
  {
  ` functie die iets links of rechts hangt, afhankelijk van de situatie
  Hang(rotation, Node, SetNode, Flag, SetFlag)::
   {
   SetNode(root,LEFT,AddAvlNode_aux(Node(root,LEFT),who,heightchanged));
   if (heightchanged[1],
    if (Flag(root,ZERO),
     {
     SetFlag(root,NEGATIVE);
     depthchanged[1]:=true
     },
    if (Flag(root,POSITIVE),
     SetFlag(root,ZERO),
     {
     heightchanged[1]:=false;
     root:=rotation(root,heightchanged);
     ` als heightchanged verandert is; is root kleiner geworden
     if (!heightchanged[1], depthchanged[1]:=true)
     })));
   root
   };
  HangLeft()::Hang(RotateRight, Node, SetNode, Flag, SetFlag);
  HangRight()::Hang(RotateLeft, inv_Node, inv_SetNode, inv_Flag, inv_SetFlag);
  heightchanged:[false];
  if (IsNullNode(who),root,
   {
   SetNode(who,LEFT,NULLNODE);
   SetNode(who,RIGHT,NULLNODE);
   SetFlag(who,ZERO);
   if (IsNullNode(root),
   {
     depthchanged[1]:=true;
   who
     },
   {
   CompareResult:COMPARE_ADD_DATA(root,who);
   if (CompareResult=0, error("No duplicates please"),
   if (CompareResult=1, HangLeft(), HangRight()))
   })})};
 DeleteAvlNode_naardelete(root, wie, heightchanged)::
  {
  freedom:void;
  Freedom_aux(cur, heightchanged, FreedomAux, Rotate,Node,SetNode,Flag,SetFlag)::
    if (IsNullNode(Node(cur,RIGHT)),
     {
     freedom:=cur;
     heightchanged[1]:=true;
     if (IsNullNode(Node(cur,LEFT)),
      NULLNODE,
      Node(cur,LEFT))
     },
     {
     takverkleind:[false];
     SetNode(cur,RIGHT,FreedomAux(Node(cur,RIGHT),takverkleind));
     if (takverkleind[1],
      if (Flag(cur,NEGATIVE), Rotate(cur,heightchanged),
      if (Flag(cur,POSITIVE),
       {
        SetFlag(cur,ZERO);
        heightchanged[1]:=true;
        cur
       },
       {
       SetFlag(cur,NEGATIVE);
       cur})),
      cur)
    });
  LeftFreedom_aux(c,heightchanged)::Freedom_aux(c,heightchanged,LeftFreedom_aux,RotateRight,Node,SetNode,Flag,SetFlag);
  RightFreedom_aux(c,heightchanged)::Freedom_aux(c,heightchanged,RightFreedom_aux,RotateLeft,inv_Node,inv_SetNode,inv_Flag,inv_SetFlag);
  GetFreedom(heightchanged, FreedomAux, Node)::
   {
   nname:Node(root,LEFT);
   if (!IsNullNode(Node(nname,RIGHT)),
   FreedomAux(nname,heightchanged),
    {
   heightchanged[1]:=true;
  freedom:=nname;
  Node(nname,LEFT)
    })
   };
  GetLeftFreedom(heightchanged)::GetFreedom(heightchanged,LeftFreedom_aux,Node);
  GetRightFreedom(heightchanged)::GetFreedom(heightchanged,RightFreedom_aux,inv_Node);

  takkleiner:[false];
  Zak(Rotate, Node, SetNode,Flag,SetFlag)::
   {
   SetNode(root,LEFT,DeleteAvlNode_naardelete(Node(root,LEFT),wie,takkleiner));
   if (takkleiner[1],
    {
  if (Flag(root,NEGATIVE),
   {
   SetFlag(root,ZERO);
   heightchanged[1]:=true;
   root
   },
  if (Flag(root,ZERO),
   {
   SetFlag(root,POSITIVE);
   root
   },
    Rotate(root,heightchanged)))
    }, root)
   };
  ZakLeft()::Zak(RotateLeft,Node,SetNode,Flag,SetFlag);
  ZakRight()::Zak(RotateRight,inv_Node,inv_SetNode,inv_Flag,inv_SetFlag);
  if (IsNullNode(root), root,
   {
   CompareResult:COMPARE_SEARCH_DATA(root,wie);
   if (CompareResult = -1, ZakRight(), ` root
   if (CompareResult = 1, ZakLeft(), ` root>wie
   if (IsNullNode(Node(root,LEFT)) & IsNullNode(Node(root,RIGHT)),
   {
   heightchanged[1]:=true;
   NULLNODE
   },
   if (IsNullNode(Node(root,LEFT)),
   {
   rechter:Node(root,RIGHT);
   heightchanged[1]:=true;
     rechter
   },
   if (IsNullNode(Node(root,RIGHT)),
   {
   linker:Node(root,LEFT);
   heightchanged[1]:=true;
   linker
   },
   if (Flag(root,POSITIVE),
   {
   SetNode(root,RIGHT,GetRightFreedom(heightchanged));
   SetNode(freedom,LEFT,Node(root,LEFT));
     SetNode(freedom,RIGHT,Node(root,RIGHT));
   if (heightchanged[1],SetFlag(freedom,ZERO),SetFlag(freedom,POSITIVE));
     freedom
   },
   if (Flag(root,NEGATIVE),
   {
   SetNode(root,LEFT,GetLeftFreedom(heightchanged));
   SetNode(freedom,LEFT,Node(root,LEFT));
   SetNode(freedom,RIGHT,Node(root,RIGHT));
   if (heightchanged[1], SetFlag(freedom,ZERO), SetFlag(freedom,NEGATIVE));
   freedom
   },
   if (Flag(root,ZERO),
   {
   takverkleind:[false];
   SetNode(root,LEFT,GetLeftFreedom(takverkleind));
   SetNode(freedom,LEFT,Node(root,LEFT));
   SetNode(freedom,RIGHT,Node(root,RIGHT));
   if (takverkleind[1], SetFlag(freedom,POSITIVE), SetFlag(freedom,ZERO));
   freedom
   },
   error("exit(57)")))))))))})
  };
 AvlDepth(root)::
  if (IsNullNode(root), 0,
   {
   l:AvlDepth(Node(root,LEFT));
   r:AvlDepth(Node(root,RIGHT));
   if (l>r, l+1, r+1)
   });
 ValidAvlTree(root)::
  if (IsNullNode(root), true,
  if (!ValidAvlTree(Node(root,LEFT)), false,
  if (!ValidAvlTree(Node(root,RIGHT)), false,
  if (Flag(root,POSITIVE), AvlDepth(Node(root,LEFT))=(AvlDepth(Node(root,RIGHT))-1),
  if (Flag(root,NEGATIVE), AvlDepth(Node(root,LEFT))=(AvlDepth(Node(root,RIGHT))+1),
  AvlDepth(Node(root,LEFT))=AvlDepth(Node(root,RIGHT)))))));
 AvlTreeCount(cell)::
  if (IsNullNode(cell),0,
   1+AvlTreeCount(Node(cell,LEFT))
    +AvlTreeCount(Node(cell,RIGHT)));
 PrintAvlTree(root, diepte)::
  if (!IsNullNode(root),
   {
   PrintAvlTree(Node(root,RIGHT),diepte+".");
   display(diepte);
   display(if(root[3]=1, "+ ", if (root[3]= -1, "- ", "0 ")) + PRINT(root[4]));
   l:AvlDepth(Node(root,LEFT));
   r:AvlDepth(Node(root,RIGHT));
   display(" left="+text(l)+" right="+text(r)+" count="+text(AvlTreeCount(root)));
   if ((abs(l-r)>1) |
   ((lr) & !Flag(root,NEGATIVE)) |
   ((l=r) & !Flag(root,ZERO)), display("**********"));
   display(eoln);
   PrintAvlTree(Node(root,LEFT),diepte+".")
   });
 ForeachAvlTree(root, lambda)::
  if (!IsNullNode(root),
   {
   ForeachAvlTree(Node(root,LEFT),lambda);
   lambda(root[4]);
   ForeachAvlTree(Node(root,RIGHT),lambda)
   });
 ` --------------
 ` user functions
 ` --------------
 Add(data):: ` O(log2n)
  ROOTNODE:=AddAvlNode_aux(ROOTNODE,NewNode(data),[false]);
 Search(key):: ` O(
  {
  node:SearchAvlNode(ROOTNODE,key);
  if (IsNullNode(node),void,node[4])
  };
 Delete(key):: ` O(log2n)
  ROOTNODE:=DeleteAvlNode_naardelete(ROOTNODE,key,[false]);
 Foreach(lambda)::
  ForeachAvlTree(ROOTNODE,lambda);
 Print()::
  PrintAvlTree(ROOTNODE,"");
 Count()::
  AvlTreeCount(ROOTNODE);
 SetRoot(n)::
  ROOTNODE:=n;
 GetRoot()::
  ROOTNODE;
 Exist(name)::
  !IsNullNode(SearchAvlNode(ROOTNODE,name));
 clone()
 };

AddAndDel()::
 {
 compareword(w1,w2)::if (w1>w2, 1, if(w1=w2, 0, -1));
 printword(w)::display(w);
 a:MakeAvlTree(compareword,printword);
 i:100;
 while(i>0,
  {
  a.Add("text"+text(i)+" ");
  i:=i-1
  });
 a.Print();
 i:100;
 display("========================"+eoln);
 while(i>0,
  {
  a.Delete("text"+text(i)+" ");
  i:=i-2
  });
 a.Print();
 i:99;
 display("========================"+eoln);
 while(i>0,
  {
  a.Delete("text"+text(i)+" ");
  i:=i-2
  });
 a.Print()
 };
"AddAndDel()"
}