CoreTest.borg

CoreTest.borg


{
GO()::{
` Here comes the inclusion of all the testfiles
` Please note that every testfile should be able
` To run multiple times. The testfiles themselves
` should be located in the directory CoreTest
` Every testfile should use ITEM to test a certain
` item.
 TEST("Table Operations","NatTable")
& TEST("Identity Operations","NatIdentity")
& TEST("Aritmetic Operations","NatArithmetic")
& TEST("Metalevel Operations","NatMeta")
& TEST("Control Flow Primitives","NatStructure")
& TEST("Object Primitives","NatObjects")
& TEST("Agent Primitives","NatAgents")
& TEST("Interaction Primitives","NatInteraction")
& TEST("Timing Primitives","NatTiming")
};

`ITEM wordt opgeroepen om een gegeven functionaliteit van een groep
`te testen. text zou een woord moeten zijn dat omschrijft wat getest
`wordt. func is een functie die true zeergeeft indien alles ok is
`false/crash in het andere geval :-)
showitems:true;
dogc:false;
itemtext:filetext:"";
replyer:void;    `replyobject for sync tests
testrunnr:0;    `testrunnr

ERROR(text)::
  {
  display(filetext+"/"+itemtext+": "+text+" Failure"+eoln);
  false
  };

ITEM(text, func, every)::
  {
  itemtext:=text;
  if (testrunnr\\every = 0,
    if(showitems,
      {
      display(text);
      if (func(), display(" "), ERROR(""))
      },
      {
      display(".");
      if (func(), true, ERROR(""))
      }),
    if(showitems,
      {
      display("----")
      },
      {
      display(" ")
      })
    )
  };


TEST(txt, filename)::
  {
  filetext:=txt;
  if (showitems,
    {
    display("Testing "+txt);
    display("[ ")
    },display("o"));
  if(!(load(filename+".borg")~false),
    {
    if (showitems, display("]"+eoln), false);
    if (dogc, gc(), false);
    true
    },
    {
    display("Load failed !");
    false
    })
  };

displaybar()::
{
now:100*(totalmem()-freemem())/totalmem();
txt:"";
for(cur:0.0,cur<100.0,cur:=cur+3.0,
  txt:=txt+if(cur<=now, "#", "-"));
display(" ",txt,eoln)
};

runtests()::
  {
  stop:false;
  display("Testing with gc() call between tests", eoln);
  dogc:=true;
  GO();
  dogc:=false;
  showitems:=false;
  testrunnr:=1;
  display("____________________________________________________________________________"+eoln);
  while(!stop,
    {display("[",text(testrunnr),"] ");
    stop:=!GO();
    displaybar();
`    display(" ",100*(totalmem()-freemem())/totalmem(),eoln)
    testrunnr:=testrunnr+1
    });
  "done"
  };

runtests()}