WhiteBoardClientWaitVoter.borg

WhiteBoardClientWaitVoter.borg


{
a:agent(router_placename()+"/Alice");
mesg(txt,id)::
    {display("mesg -> "+txt+eoln);
    a->okay(agentself,id)};
disconnect()::display("Disconnect received"+eoln);
vote():: a->contwait(agentself,true);
a->join(agentself,"NoVoter");
a->mesg(agentself,"meuuu")
}